Tag Archives: Maharishi Sthapatya Veda

Hiểu biết về Maharishi Sthapatya Veda

Maharishi Sthapatya Veda

Dựa trên các truyền thống Vệ đà cổ xưa và các nguyên tắc của Luật tự nhiên, Maharishi Sthapatya Veda liên quan đến việc xây dựng và tái cấu trúc toàn bộ thế giới, do đó tạo ra một Quốc gia Hòa bình Thế giới. Những nguyên tắc này được tìm thấy trong truyền thống xây dựng của Vastu Vidya đúng hướng, đúng tỷ lệ và đặt đúng phòng.