Tag Archives: Thiền Tông

Thiền Tông Là Gì?

Zen Buddhism Meditation

Cố gắng giải thích hoặc định nghĩa Thiền tông, bằng cách viết nó thành một cuốn sách, vào một vài định nghĩa hoặc vào một trang web là không thể. Thay vào đó, nó đóng băng Thiền Tông trong thời gian và không gian, do đó làm suy yếu ý nghĩa của nó Thiền Tông [...]